مازندران

با کسب اکثریت آرا؛

پس از برگزاری انتخابات هیات ورزش های جانبازان و معلولین هیات مازندران، نقی مهدوی به عنوان رئیس این هیات انتخاب شد.