نتایج دوازدهمین دوره رقابت های قهرمانی کشور تیراندازی بانوان (مشهد-1390)

03:30 :.: 14 دی 1390

نتایج رقابت های قهرمانی کشور بوچیای بانوان (مشهد-1390)

03:30 :.: 14 دی 1390

نتایج بخش انفرادی و تیمی  مسابقات قهرمانی کشور تیروکمان، ویژه ی آقایان. سال 1383

03:30 :.: 20 مهر 1389

نتایج مسابقات قهرمانی کشور دوومیدانی جوانان سال 1383


under23.doc
Result - under23.doc

04:30 :.: 25 فروردین 1389

نتایج مسابقات صحرا نوردی سال 1383


Result1.doc

04:30 :.: 25 فروردین 1389

نتایج مسابقات قهرمانی کشور وزنه برداری سال 1383


Powerlifting Keshvari83.pdf

04:30 :.: 25 فروردین 1389

نتایج مسابقات ویلچر رانی سال 1383


Result.doc

04:30 :.: 25 فروردین 1389

نتایج مسابقات قهرمانی کشور دوومیدانی بزرگسالان سال 1384


Result Larg - 1384.xls

04:30 :.: 25 فروردین 1389

نتایج مسابقات قهرمانی کشور دوومیدانی  پیشکسوتان سال 1383


Result2.doc

04:30 :.: 25 فروردین 1389

نتایج مسابقات قهرمانی کشور دوومیدانی جوانان سال 1384


Result 23 - 1384.xls

04:30 :.: 25 فروردین 1389

نتایج مسابقات قهرمانی کشور دوومیدانی بزرگسالان سال 1383


Result - Larg.doc
Larg.doc

04:30 :.: 25 فروردین 1389

نتایج مسابقات قهرمانی کشور وزنه برداری 1384

Result2.xls

04:30 :.: 16 فروردین 1389

نتایج مسابقات قهرمانی کشور وزنه برداری 1387

Result.doc

04:30 :.: 16 فروردین 1389

نتایج مسابقات قهرمانی کشور وزنه برداری در دو رده ی سنی جوانان و بزرگسالان، سال 1385

04:30 :.: 16 فروردین 1389

صفحه‌ها