مسابقات قهرمانی کشور ورزشهای باستانی. سال 1383


BaastaaniKeshvari83.pdf

04:30 :.: 1 خرداد 1391

مسابقات قهرمانی کشور دوچرخه سواری. سال 1383


Cycling Keshvari83.rar

04:30 :.: 1 خرداد 1391

مسابقات قهرمانی کشور تیروکمان در دو بخش انفرادی و تیمی. سال 1383

04:30 :.: 1 خرداد 1391

مسابقات قهرمانی کشور فوتبال هفت نفره، ویژه ورزشکاران دارای معلولیت Cp، سال 1383


Foot7-a-side CP keshavri83.pdf

04:30 :.: 31 اردیبهشت 1391

نتایج رقابتهای تنیس روی میز قهرمانی کشور (مشهد - 1390)

03:30 :.: 14 دی 1390

نتایج رقابت های قهرمانی کشور والیبال نشسته ی بانوان (مشهد-1390)

03:30 :.: 14 دی 1390

نتایج دوازدهمین دوره رقابت های قهرمانی کشور تیراندازی بانوان (مشهد-1390)

03:30 :.: 14 دی 1390

نتایج رقابت های قهرمانی کشور بوچیای بانوان (مشهد-1390)

03:30 :.: 14 دی 1390

نتایج بخش انفرادی و تیمی  مسابقات قهرمانی کشور تیروکمان، ویژه ی آقایان. سال 1383

03:30 :.: 20 مهر 1389

نتایج مسابقات صحرا نوردی سال 1383


Result1.doc

04:30 :.: 25 فروردین 1389

نتایج مسابقات قهرمانی کشور وزنه برداری سال 1383


Powerlifting Keshvari83.pdf

04:30 :.: 25 فروردین 1389

نتایج مسابقات ویلچر رانی سال 1383


Result.doc

04:30 :.: 25 فروردین 1389

صفحات