اسناد بالا دستی

ورزش و جوانان

الف: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

* اصل سوم: دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم همه امکانات خود را برای امور ذیل به کار برد.