تماس

فدراسیون ورزشهای جانبازان و معلولین

آدرس: تهران، خیابان بهار شمالی، خیابان شهید ورکش، پلاک یک

شماره تماس: 02182187311

فکس: 02188309008

کدپستی: 1573816111

پست الکترونیک روابط عمومی: relation@irisfd.ir

پست الکترونیک دبیرخانه: office@irisfd.ir

پست الکترونیک امور بین الملل: mail@irisfd.ir